Polityka prywatności

Od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dlatego też przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest PROTERM sp z o.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Bydgoska 5 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000641270, NIP: 8442358145, REGON: 365613702

Firma PROTERM sp. z o.o. odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Kontakt z administratorem Państwa danych:

Adres do korespondencji: PROTERM sp z o.o., ul. Bydgoska 5, 16-400 Suwałki

Adres do korespondencji w sprawie ochrony danych: rodo@proterm.pl

2. Źródło pochodzenia danych osobowych

a) bezpośrednio od Państwa – ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną

b) od osób trzecich, które upoważnili Państwo do przekazania dnaych – np. wykonawców i podwykonawców usług pobierających towar w Państwa imieniu

c) w związku z wykonywaniem umowy w tym dostarczenia towarów i usług

d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy

e) z publicznie dostępnych rejestrów – np. CEIDG, KRS, Portal Podatkowy

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

a) niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

b) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

c) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji

d) prowadzenie ksiąg podatkowych – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych /podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO – obowiązek prawny,

e) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora

f) dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa

g) w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im

4. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do obcych podmiotów w celu innym niż wymienione powyżej wykonywane na uzasadnionej podstawie prawnej – tj. do realizacji umowy oraz świadczenia usług.

a) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, w którego imieniu zostaje dokonane zamówienie lub ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy usługi lub produktu Klientowi.

b) dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy automatycznych decyzji na podstawie gromadzonych danych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych

c) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

f) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 rozporządzenia RODO)

g) wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych